Wij hou­den van win-win. En we hou­den van ac­tie in plaats van al­leen maar pra­ten. Daa­r­om be­slo­ten we tot een nieuw ini­ti­a­tief om zo jon­ge, ta­lentvol­le pro­gram­meurs een kans te geven zich ver­der te ont­wik­ke­len. On­der de noe­mer Hou­se of De­ve­l­o­pers bie­den we sa­men met part­ners Cen­tric en IT Aca­de­my Noord-Ne­der­land een gra­tis .NET op­lei­ding aan met baan­ga­ran­tie. Deel­ne­mers gaan zich spe­ci­a­li­se­ren in Site­co­re.

Win-win

Voor ons is dat mooi om­dat we zo ju­ni­or pro­gram­meurs aan ons kun­nen ver­bin­den. En die zijn hard no­dig, hele­maal in het Noor­den. De vraag naar Site­co­re-ont­wik­ke­laars neemt toe zien wij, maar ook de col­le­ga’s van Cen­tric. In deze nieu­we sa­men­wer­king kun­nen we op een mooie ma­nier aan die vraag vol­doen. Wij be­ta­len de op­lei­ding en bie­den daar­na een con­tract aan. IT Aca­de­my Noord-Ne­der­land voorziet in de in­hou­de­lij­ke in­vul­ling van de op­lei­ding.

12 we­ken, 8 plek­ken

De op­lei­ding gaat in mei van start en duurt 12 we­ken. De les­mo­men­ten zijn vanzelf­spre­kend bui­ten de school­tij­den. Daar­naast vra­gen we een aan­tal uur zelf­stu­die. Er zijn 8 plek­ken be­schik­baar en de keuze voor een baan bij theFactor.e of Cen­tric wordt in nauw over­leg ge­maakt.

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op www.hou­se­of­de­ve­l­o­pers.nl. Daar kun­nen geïn­te­res­seer­de kan­di­da­ten zich ook vrij­b­lij­vend in­schrij­ven.