Whoo­hoo! Wij zijn trots dat we kun­nen ver­tel­len dat we sa­men met CNV Vak­men­sen een Dutch In­ter­ac­ti­ve Award heb­ben ge­won­nen in de ca­te­go­rie cor­po­ra­te. We zien deze award als een mooie be­kro­ning voor hard wer­ken. Niet al­leen voor ons, maar juist ook voor CNV Vak­men­sen zelf.

Zij heb­ben he­le mooie en ste­vi­ge stap­pen durven zet­ten in een voor hen toen nog on­be­kend di­gi­taal land­schap. En de­den dat met suc­ces. Vond ook de ju­ry:

”Goe­de ca­se, fris de­sign en mooie cij­fers voor een tra­di­ti­o­ne­le en com­plexe or­ga­ni­sa­tie die nu mo­der­ne ­mid­de­len in­zet. Er is spra­ke van goed doel­groep den­ken, zo­wel in­tern als ex­tern. De custo­mer ­jour­ney is goed uit­ge­werkt. Knap van het bu­reau om de op­dracht­gever te mo­bi­li­se­ren.”

Dutch In­ter­ac­ti­ve Awards Jury

Een ech­te sa­men­wer­king dus. En zo na­men we de award dan ook in ont­vangst: ge­za­men­lijk. En blij, dat ook :).