Het nieu­we jaar be­gint voor ons en de Gro­nin­gers al­tijd meer dan goed met het muziek­fes­tival Euro­sonic Noor­der­slag. Crè­me de la crè­me van de Eu­ro­pe­se muziek­in­du­strie ver­za­melt zich in de stad, ont­moe­ten, net­wer­ken, kij­ken en luis­te­ren voo­r­al. Vier da­gen al­leen maar muziek, muziek, muziek. Op el­ke straa­t­hoek, in elk ca­fé en op de po­dia in en om de bin­nen­stad. Heer­lijk!

Al ja­ren een bijzon­de­re band

Wij heb­ben al ja­ren een bijzon­de­re band met ESNS door ons spon­sor­schap. Dat be­te­kent dat veel col­le­ga’s, klan­ten, re­la­ties en hun part­ners ge­nie­ten van vier da­gen muzi­kaal ge­weld. Maar dat be­te­kent ook dat een aan­tal col­le­ga’s die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de tech­niek deze week 24/7 stand-by staan om te zor­gen dat de on­li­ne be­reik­baar­heid en dienst­ver­le­ning van bij­voor­beeld Euro­sonic-noor­der­slag.nl op­ti­maal is.

Geen bier­tje, geen muziek

Het zijn die col­le­ga’s die dus niet de uit­rei­king van de Pop­prijs li­ve zien in de Oos­ter­poort, maar ach­ter de PC zit­ten om te zor­gen dat ook als Giel Bee­len 36 keer zou op­roe­pen om de web­site te be­zoe­ken, deze ge­woon be­reik­baar blijft. Ach­ter de scher­men en van­uit de cou­lis­sen. Al­les voor een fan­tas­tisch fes­tival!