CNV Vak­men­sen en theFactor.e zijn an­der­half jaar ge­le­den een lang­du­ri­ge stra­te­gi­sche sa­men­wer­king aan­ge­gaan op het ge­bied van de on­li­ne ac­ti­vi­tei­ten van de bond. Na een nieu­we web­site en ver­schil­len­de apps, was het nu tijd voor een mooie aan­vul­ling op het on­li­ne land­schap van CNV: een com­mu­ni­ty ron­dom werk, in­ko­men en CAO’s.

CNV Vak­men­sen dúrft als het gaat om ver­nieu­wing in hun on­li­ne stap­pen. Ze wil­len dicht­bij hun men­sen zijn zo­dat ze snel en goed kun­nen com­mu­ni­ce­ren met deze ach­ter­ban. Met de re­cent op­ge­lever­de on­li­ne com­mu­ni­ty gaat CNV Vak­men­sen nog een stap­je ver­der: le­den, maar ook niet-le­den wor­den ac­tief uit­ge­no­digd om hun vra­gen over en idee­ën rond werk en in­ko­men te de­len. Zo kun­nen de le­den van de com­mu­ni­ty el­kaar hel­pen, snel hulp van CNV in­roe­pen en le­ren van el­kaar.

Voor deze com­mu­ni­ty is ge­bruik ge­maakt van Tel­li­gent in com­bi­na­tie met Site­co­re. Na uit­ge­breid on­derzoek sloot deze com­bi­na­tie het bes­te aan bij de wen­sen van CNV ten aan­zien van hoe de com­mu­ni­ty zou moe­ten wer­ken. Voor ons was Tel­li­gent een nieuw pak­ket en dus mooie uit­da­ging. Met, al zeg­gen we het zelf, een mooi re­sul­taat. Be­kijk het zelf op je­ach­ter­ban.nl.