Wij vin­den: een app is pas een app als er ook echt iets wordt toe­ge­voegd. Daa­r­om von­den we de app die we maak­ten met Ave­be zo in­te­res­sant; hier wordt echt slim om­ge­gaan met tech­niek, in­for­ma­tie en goe­de zicht op de be­hoef­ten van de doel­groep.

Met deze app heb­ben de le­den van Ave­be al­tijd toe­gang tot ac­tu­e­le in­for­ma­tie over hun leve­rin­gen aan Ave­be en om­rin­gen­de af­spra­ken. Ook kun­nen ze 24/7 zien hoe de kwa­li­teit van de ge­lever­de aard­ap­pels is be­oor­deeld. Be­lan­g­rij­ke in­for­ma­tie die al wel toe­gan­ke­lijk was via een por­tal, maar nu dus heel mak­ke­lijk, snel, over­al en al­tijd in te zien via een ta­blet, iP­ho­ne of An­droid toe­s­tel. De app heeft een kop­pe­ling met de sys­te­men van Ave­be en is dus al­tijd up-to-da­te.

Hy­bri­de app

De app voor Ave­be is een zo­ge­naam­de hy­bri­de app. Met deze tech­niek wordt het ma­ken van apps voor ver­schil­len­de be­stu­rings­sys­te­men een stuk min­der kost­baar. Meer over we­ten? We schreven er dit ar­ti­kel over. Even bel­len kan na­tuur­lijk ook. 🙂

Meer weten over deze aanpak?

Neem contact op met Rogier ter Wee via r.terwee@tfe.nl of bel hem op 06 – 183 90 858.