-->

ABN AMRO Markets

‘High performance product- en koersinformatie voor beleggers met de nieuwe, mobiele turbo-app en website.’

ABN AMRO Markets

Up to da­te pro­duct- en koers­in­for­ma­tie is van es­sen­ti­eel be­lang voor be­leg­gers,. Daa­r­om zijn op de web­site dui­de­lij­ke pro­duc­toverzich­ten ge­plaatst waar­bin­nen ge­fil­terd en ge­zocht kan wor­den.

door­dat de up­da­tes van de koer­sen zo ac­cu­raat mo­ge­lijk wor­den ge­toond, biedt ABN AM­RO Mar­kets een plat­form dat door veel be­leg­gers da­ge­lijks wordt ge­bruikt.

Daar­naast zijn er di­ver­se tools ge­creëerd, zo­als de turbo­cal­cu­la­tor, die be­leg­gers hel­pen om een goe­de pro­duct­keuze te ma­ken.

Voor het spe­ci­fie­ke Turbo’s-pro­duct is er naast de web­site ook een mo­bie­le ap­p­li­ca­tie ont­wik­keld voor Ip­ho­ne, Ipad en An­droid. Hier­door kun­nen be­leg­gers ook on­der­weg op de hoog­te blij­ven van de laat­s­te ont­wik­ke­lin­gen om­trent de Turbo’s. Daar­naast is het in de ap­p­li­ca­tie mo­ge­lijk om deze in por­te­feuil­le te hou­den en al­erts te plaat­sen.

Om goed te kun­nen in­spe­len op de snel­le markt waa­r­in ABN AM­RO Mar­kets zich be­vindt, is er een in­ten­sie­ve (da­ge­lijk­se) sa­men­wer­king tus­sen de ser­vi­ce-af­de­ling van theFactor.e en ABN AM­RO Mar­kets. Er wordt ge­werkt met een vast team en dat zorgt voor een ho­ge kwa­li­teit en snel re­sul­taat.

  • Impressieafbeelding 1
  • Impressieafbeelding 2
  • Impressieafbeelding 3