Website ERIBA Science Hall live

Eind de­cem­ber wer­den in Gro­nin­gen de deu­ren van de ERI­BA Sci­en­ce Hall ten­toon­s­tel­ling ge­o­pend en ging ook de web­site li­ve. ERI­BA (Eu­ro­pean In­s­ti­tu­te for the Bi­o­lo­gy of Ageing) doet on­derzoek naar de bi­o­lo­gi­sche me­cha­nis­men en pro­ces­sen die ver­ou­de­ring ver­oorza­ken en naar de ma­nie­ren waar­op wij ge­zond oud kun­nen wor­den.

Wij ont­wier­pen en ont­wik­kel­den zo­wel de desk­top- als de mo­bie­le ver­sie van de web­site. De ver­schil­len­de on­derzoeks­ge­bie­den bin­nen ERI­BA zijn daar­bij op een be­grij­pe­lij­ke en in­ter­ac­tie­ve ma­nier ge­pre­sen­teerd. Door de in­zet van on­der an­de­re van HTM­L5, cloud sto­r­a­ge en dy­na­mic ima­ge sequen­cing heb­ben wij ge­zorgd voor een dy­na­mi­sche en vi­su­eel aan­trek­ke­lij­ke on­li­ne om­ge­ving. Deze om­ge­ving werkt zo­wel op de desk­top als op de ta­blet.

Met be­hulp van HTM­L5 scrol­ling-tech­niek kun­nen be­zoe­kers een vir­tu­e­le reis ma­ken door het men­se­lijk li­chaam. Via de huid ko­men wij on­der an­de­re langs bloed­cel­len, chro­mo­so­men en het DNA en wordt het ver­ou­de­rings­pro­ces in­zich­te­lijk. Daar­bij wordt ook door ver­schil­len­de on­derzoe­kers tekst en uit­leg ge­geven via vi­deo-in­ter­views.

Naast de web­site werk­ten wij ook voor ERI­BA Sci­en­ce Hall aan di­ver­se ex­hi­bits van de Sci­en­ce Hall ten­toon­s­tel­ling, waar het pu­b­liek on­der an­de­re door mid­del van gro­te touch scr­eens op een le­ven­di­ge wijze bij het on­derzoek wordt be­trok­ken. De ten­toon­s­tel­ling is te be­zoe­ken op werk­da­gen tus­sen 8:00 en 16:30.