theFactor.e en Sitecore partners voor optimale online marketing

Om onze klan­ten nog be­ter te kun­nen voorzien van on­li­ne mar­ke­ting­oplos­sin­gen heb­ben wij de han­den in­een­ge­sla­gen met Site­co­re. Deze ge­re­nom­meer­de leveran­cier van web con­tent ma­na­ge­ment en custo­mer ex­pe­rien­ce soft­wa­re heeft zich met haar sta­bie­le, schaal­ba­re en flexi­be­le toe­pas­sin­gen al ve­le ma­len be­we­zen in de markt.

Uit­s­te­ken­de in­ter­ac­tie

Site­co­re levert een web con­tent ma­na­ge­ment sys­teem (cms) en por­tal soft­wa­re voor het cre­ë­ren van aan­trek­ke­lij­ke on­li­ne ge­brui­ker­s­erva­rin­gen. Met deze pro­duc­ten en dien­s­ten van Site­co­re re­a­li­se­ren wij een ho­ge ma­te van in­ter­ac­tie met de eind­ge­brui­kers van onze klan­ten en kun­nen daar­mee hun doel­s­tel­lin­gen nog be­ter be­rei­ken.

Ar­jan Wes­sels, Com­mer­ci­eel Di­rec­teur theFactor.e: “Wij ne­men de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het di­gi­ta­le suc­ces van onze klan­ten, over di­ver­se ka­na­len. Met de toe­pas­sin­gen van Site­co­re kun­nen we dat waar­ma­ken.”

Wim Bon­gers, sa­les ma­na­ger bij Site­co­re: “theFactor.e is een ge­re­nom­meerd full ser­vi­ce in­ter­net­bu­reau, en daar­mee een zeer wel­ko­me part­ner voor Site­co­re. Dankzij hun lig­ging en net­werk door heel het land, wordt onze be­schik­baar­heid nog ver­der ver­be­terd.”