Nieuwe website Evean live

Van­daag is de nieu­we web­site ge­lan­ceerd van Evean, dé zor­gor­ga­ni­sa­tie van Noord-Hol­land. theFactor.e ver­zorg­de het ont­werp en de ont­wik­ke­ling van de si­te, waar­bij de mis­sie van Evean – men­sen hel­pen te her­s­tel­len en het be­hou­den en/of ver­be­te­ren van hun so­ci­a­le ge­zond­heid – als uit­gangs­punt is ge­no­men. Het re­sul­taat is een in­for­ma­tie­ve, mens­ge­rich­te web­site waar­bij de zorg­vraag cen­traal staat en waar­bij pa­ti­ën­ten, fa­mi­lie­le­den en zorg­pro­fes­si­o­nals snel en een­vou­dig kun­nen zien waar in hun re­gio de zorg wordt aan­ge­bo­den.

Wat er is ver­nieuwd:

  • Een post­co­de­check bij ‘Evean bij u in de wijk’, waar­mee di­rect te zien of een dienst aan huis lever­baar is.
  • Met ‘Zorg op maat’ zijn al­le dien­s­ten en zorg om­trent een spe­ci­fie­ke aan­doe­ning een­vou­dig te vin­den.
  • Ver­nieuw­de kaart met af­stands­be­pa­ling tot de dichtst­bijzijn­de zorg.
  • De ver­pleeg- en ver­zor­gings­hui­zen van Evean heb­ben ie­der een apar­te pa­gi­na.
  • Be­zoe­kers kun­nen via een on­li­ne for­mu­lier di­rect zorg aan­vra­gen.

Zo­doen­de is al­le in­for­ma­tie  van Evean op een hel­de­re ma­nier ge­kop­peld aan de spe­ci­fie­ke lo­ca­ties waar­op de zorg aan­wezig is. De be­zoe­ker kan met de nieu­we web­site snel­ler re­levan­te in­for­ma­tie vin­den en staat daar­mee, net als Evean, mid­den in het leven.