Delta Lloyd Life kiest theFactor.e als online partner

De Bel­gi­sche levens­verze­ke­ringstak van de Del­ta Lloyd Group, Del­ta Lloyd Li­fe, heeft theFactor.e ge­se­lec­teerd als haar on­li­ne part­ner. De Brus­sel­se ver­ze­ke­raar en het Gro­ning­se in­ter­net­bu­reau heb­ben el­kaar gevon­den in hun ge­deel­de vi­sie en stra­te­gie, waa­r­in ken­nis van de doel­groep en het opbou­wen van duurza­me re­la­ties cen­traal staan.

Duurza­me klant­re­la­ties

Del­ta Lloyd Li­fe richt zich van­uit hun kwa­li­ta­tie­ve dienst­ver­le­ning op het opbou­wen van duurza­me klant­re­la­ties. De klant en de tus­sen­per­soon zijn daa­r­om ge­baat bij een on­li­ne do­mein dat aan­sluit bij hun spe­ci­fie­ke wen­sen en be­hoef­tes. theFactor.e ont­wik­kelt de nieu­we cor­po­ra­te web­site en een ex­tra­net waar­mee ser­vi­ce en in­for­ma­tie via ver­schil­len­de ka­na­len wor­den aan­ge­bo­den.