BLØF en Vyclone winnaars van de Interactive Awards 2013!

Dit jaar wer­­den tij­dens Euro­sonic Noor­der­slag de In­­­ter­ac­­ti­­ve Awards voor de zes­de keer uit­­­ge­reikt. Het be­­drijf en de ar­tiest met het meest in­­no­va­­tie­­ve en in­­­ter­ac­­tie­­ve con­­cept om zichzelf on­­li­­ne te pre­­sen­­te­­ren, wer­den be­loond met een cheque van  € 5000.-

De keuze van de ju­ry

De Ar­tist Award ging naar BLØF voor de aug­men­ted re­a­li­ty vi­deo van hun sin­gle ´Zo Stil´. Ju­ry­lid Step­hen O’Reil­ly (Mo­bi­le Roa­die) licht­te het be­sluit toe: “Wij vin­den iets dat fy­sie­ke pro­duc­ten uit de ech­te we­reld met mo­bie­le/di­gi­ta­le mid­de­len ver­bindt een ech­te in­ter­ac­tie­ve erva­ring.”

Het so­ci­al vi­deo plat­form Vy­clo­ne ging naar huis met de Com­pa­ny Award. Naast de over­tui­gen­de pre­sen­ta­tie werd het be­drijf ge­pre­zen om de ma­nier waar­op zij ar­ties­ten en hun pu­b­liek op een cre­a­tie­ve ma­nier met el­kaar laat sa­men­ko­men. “Vy­clo­ne is een in­ter­ac­tie­ve toe­pas­sing om het pu­b­liek bij een li­veop­tre­den te be­trek­ken. Het stelt ar­ties­ten in staat om op een ver­nieu­wen­de wijze met fans om te gaan en de show van­uit al­le hoe­ken te zien”, al­dus O’Reil­ly.

Over de awards

De In­­­ter­ac­­ti­­ve Awards zijn een in­i­­ti­a­­tief van Bu­­ma/Stem­ra, Eu­ro­so­nic Noor­­der­­slag en theFactor.e. theFactor.e is tevens hoofd­spon­sor van Eu­ro­so­nic Noor­­der­­slag en ont­­wik­­kel­de en be­heer­de de web­­si­te van deze edi­tie.