Beter zorgadvies via vernieuwde website Promens Care

Be­zoe­kers snel en een­vou­dig pas­sen­de dien­s­ten aan­bie­den, dat is de doel­s­tel­ling van de nieu­we web­si­te waar­mee Pro­mens Ca­re 12 septem­ber li­ve is ge­gaan. Pro­mens Ca­re is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op het ver­gro­ten van de zelf­stan­dig­heid van men­sen met een be­per­king. Deze mis­sie is ver­taald naar de web­site, waar­bij het zoe­ken naar ge­schik­te zorg cen­traal staat. Dit kan zo­wel via de zor­g­ad­vies-tool op de ho­me­pa­ge als met een ge­a­van­ceer­de zoek­fil­ter bij de lo­ca­ties waar­mee op zorg­ty­pe en ge­meen­te ge­zocht kan wor­den. Daar­naast wor­den ook an­de­re doel­groe­pen, zo­als ge­meen­ten en pro­fes­si­o­nals snel en doel­ge­richt in hun in­for­ma­tie­be­hoef­te be­diend.

Be­ter be­slui­ten ne­men over zorg

Pro­mens Ca­re wil via de nieu­we web­site be­zoe­kers hel­pen de bes­te be­slui­ten te ne­men over zorg. Dit kan nu be­ter door­dat:

  • Cli­ën­ten en naast­be­trok­ke­nen met de zor­g­ad­vies-tool de dienst kun­nen vin­den die het bes­te aan­sluit op hun per­soon­lij­ke si­tu­a­tie.
  • De be­zoe­ker per ge­meen­te kan zien wel­ke lo­ca­ties, dien­s­ten en ac­ti­vi­tei­ten er in de buurt zijn.
  • De be­zoe­kers kun­nen aan­geven te­rug­ge­beld te wil­len wor­den.
  • Vrien­den, vrij­wil­li­gers of wer­k­ne­mers zich di­rect on­li­ne kun­nen aan­mel­den.

Ont­wik­ke­ling

theFactor.e ­te­ken­de voor ­de ont­wik­ke­ling van het func­ti­o­ne­le con­cept, het de­sign, de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie en on­der­s­teu­ning ­bij het schrij­ven van con­tent en de ­SE­O van Pro­mens-ca­re.nl.